Sortiment

Značení ocelí

Struktura evropských značek ocelí - výběr s ohledem na sortiment Ferony

A. Značky ocelí podle použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností podle ČSN EN 10027-1

Schéma značky

Základní symboly Přídavné symboly pro ocel Přídavné symboly pro ocelové výrobky
Písmeno Mech. vlastnost Skupina 1 Skupina 2 viz tabulky
Všechna písmena a čísla se píší bez mezery, přídavné symboly se připojují rovněž bez mezery, u symbolů pro výrobky se znaménkem + (plus). Pokud se jedná o ocel na odlitky, je před základním symbolem písmeno G (rovněž bez mezery). Symboly skupiny 2 mohou být použity pouze ve spojení se symboly skupiny 1 a připojují se za nimi.

1. Konstrukční oceli

Základní symboly
Písmeno = S
Mechanické vlastnosti: třímístné číslo minimální meze kluzu a) v MPa pro nejmenší rozsah tloušťky výrobku.

Přídavné symboly pro oceli:

Skpina 1:
Nárazová práce Zkušební teplota °C A = precipitačně vytvrzeno, 1)
M = termomechanicky válcováno, 1)
N = normalizačně žíháno nebo normalizačně válcováno, 1)
Q = zušlechtěno, 1)
G = jiné charakteristiky, pokud je to potřebné, následuje jedna nebo dvě číslice.
27 J 40 J 60 J
JR KR LR + 20
J0 K0 L0 0
J2 K2 L2 - 20
J3 K3 L3 - 30
J4 K4 L4 - 40
J5 K5 L5 - 50
J6 K6 L6 - 60
Skupina 2:
C = se zvláštní tvářitelností za studena,
D = pro žárové pokovování ponorem,
E = pro smaltování,
F = pro kování,
H = duté profily,
L = pro nízké teploty,
M = termomechanicky válcováno,
N = normalizačně žíháno nebo normalizačně válcováno
P = štětovnice,
Q = zušlechtěno,
S = pro stavbu plavidel,
T = na trubky,
W = odolné proti atmosférické korozi,

Chemické značky pro další stanovené prvky, např. Cu, je-li třeba, uvedou se spolu s číslem, které udává desetinásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsahu prvku (zaokrouhleno na 0,1 %).
a) Pod pojmem „mez kluzu“ jsou údaje v normách výrobků pro horní nebo dolní mez kluzu (ReH) nebo (ReL) nebo plastické prodloužení (Rp) nebo celkové prodloužení (Rt),
1) Symboly A, M, N, Q ve skupině 1 platí pro jemnozrnné oceli
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro stavy zpracování viz tabulky.
Příklad značky: S235JR dle EN 10025-2

2. Oceli pro tlakové nádoby a zařízení

Základní symboly
Písmeno P = celi pro tlakové nádoby a zařízení
Mechanické vlastnosti: třímístné číslo minimální meze kluzu a) (Re) v MPa pro nejmenší rozsah tloušťky výrobku.

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
M = termomechanicky válcováno, 1)
N = normalizačně žíháno nebo normalizačně válcováno, 1)
Q = zušlechtěno, 1)

S = jednoduché tlakové nádoby,
T = trubky,
G = jiné charakteristiky, pokud je to nutné, následuje jedna nebo dvě číslice.
Skupina 2:
H = vysoké teploty
L = nízké teploty
R = teplota místnosti,
X = vysoké i nízké teploty.
a) Pod pojmem „mez kluzu“ jsou údaje v normách výrobků pro horní nebo dolní mez kluzu (ReH) nebo (ReL) nebo plastické prodloužení (Rp) nebo celkové prodloužení (Rt),
1)Symboly M, N, Q ve skupině 1 platí pro jemnozrnné oceli. Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny v tabulkách přídavných symbolů pro ocelové výrobky.
Příklad značky: P265GH dle EN 10028-2

3. Oceli na strojní součásti

Základní symboly:
Písmeno E = oceli na strojní součásti
Mechanické vlastnosti: třímístné číslo minimální meze kluzu a) (Re) v MPa pro nejmenší rozsah tloušťky výrobku.

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
G = jiné charakteristiky, pokud je to nutné, následuje jedna nebo dvě číslice.
nebo
v případě, kdy je stanovena nárazová práce, odpovídající pravidlům podle bodu 1. (Konstrukční oceli), skupina 1.
Skupina 2:
C = vhodnost k tažení za studena.
nebo
v případě, kdy je stanovena nárazová práce, odpovídající pravidlům podle bodu 1. (Konstrukční oceli), skupina 1.
a) Pod pojmem „mez kluzu“ jsou údaje v normách výrobků pro horní nebo dolní mez kluzu (ReH) nebo (ReL) nebo plastické prodloužení (Rp) nebo celkové prodloužení (Rt),
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro stavy zpracování v tabulce příklady symbolů pro tepelné zpracování.
Příklad značky: E335 dle EN 10025-2

4. Oceli pro výztuž do betonu

Základní symboly:
Písmeno B = oceli pro výztuž do betonu
Mechanické vlastnosti: třímístné číslo minimální meze kluzu a) (Re) v MPa pro nejmenší rozsah tloušťky výrobku.

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
Písmeno udávající třídu tvařitelnosti, pokud je to potřebné, následuje jedna nebo dvě číslice.
Skupina 2:
Neobsazeno.
a) Pod pojmem „mez kluzu“ jsou údaje v normách výrobků pro horní nebo dolní mez kluzu (ReH) nebo (ReL) nebo plastické prodloužení (Rp) nebo celkové prodloužení (Rt),
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro stavy zpracování v tabulce příklady symbolů pro tepelné zpracování.
Příklad značky: B500A (nenormalizovaná)

5. Ploché výrobky k tváření za studena

Základní symboly:
Písmeno D = oceli na ploché výrobky k tváření za studena
Mechanické vlastnosti:
C = válcováno za studena s následujícími dvěma symboly b),
D = válcováno za tepla, určeno k bezprostřednímu tváření za studena s následujícími dvěma symboly b),
X = způsob válcování není předepsán (za tepla nebo za studena) s následujícími dvěma symboly b),

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
D = pro žárové pokovování ponorem,
ED = pro přímé smaltování
EK = pro obvyklé smaltování
H = pro duté profily
T = pro trubky,
G = jiné charakteristiky, pokud je to nutné, následuje jedna nebo dvě číslice.

Chemické značky pro další předepsané prvky, např. Cu, je-li třeba, uvedou se spolu s číslem, které udává desetinásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsahu prvku (zaokrouhleno na 0,1 %).

Skupina 2:
Neobsazeno.
b) Tyto symboly budou u odpovídajících ocelí charakterizovat jejich pořadí.
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro druhy povlaku a stavy zpracování v tabulkách přídavných symbolů pro ocelové výrobky.
Příklad značky: DX51D+Z dle EN 10327

B. Značky ocelí podle jejich chemického složení podle ČSN EN 10027-1

1. Nelegované oceli (kromě automatových ocelí) se středním obsahem Mn < 1 %

Základní symboly:
Písmeno C = uhlík
Obsah uhlíku: c) číslo stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného obsahu C. Pokud rozsah obsahu C není uveden, uvede se reprezentativní hodnota.

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
C = pro tváření za studena (pěchování a protlačování),
D = pro tažení drátu,
E = předepsaným maximálním obsahem síry,
R = předepsaným rozsahem obsahu síry,
S = na pružiny,
U = na nástroje,
W = na svařovací dráty,
G = jiné charakteristiky, je-li to nutné, následuje jedna nebo dvě číslice.
Skupina 2:
Chemické značky pro další předepsané přídavné prvky, např. Cu, pokud je to nutné, uvedou se spolu s číslem, které udává desetinásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah prvku (zaokrouhlené na 0,1 %).
c) Pro rozlišení dvou druhů ocelí s podobným chemickým složením může být charakteristické číslo obsahu C zvýšeno o jednu jednotku.
1) Pro rozlišení mezi dvěma druhy ocelí jedné příslušné normy na výrobek se za přídavné symboly skupiny 1, kromě symbolů E a R, připojí jedna nebo dvě číslice. Za symboly E a R skupiny se může připojit jedna číslice udávající stonásobek maximálního nebo středního obsahu síry, zaokrouhleného na 0,1 %.
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro stavy zpracování v tabulce příklady symbolů pro tepelné zpracování.
Příklad značky: C35E dle EN 10083-1

2. Nelegované oceli se středním obsahem Mn ≥ 1 %, nelegované automatové oceli a legované oceli (kromě rychlořezných) se středními obsahy jednotlivých legujících prvků < 5 %

Základní symboly:
Obsah uhlíku: d) číslo stonásobku střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah C, pokud rozsah obsahu C není uveden, uvede se reprezentativní hodnota.
Legující prvky: chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel (vše bez mezer), následují čísla, oddělená spojovníky, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku, v daném pořadí, vynásobenému následujícím koeficientem

Prvek Koeficient
Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4
Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10
Ce, N, P, S 100
B 1000
d) Pro rozlišení dvou druhů ocelí s podobným chemickým složením může být charakteristické číslo obsahu C zvýšeno o jednu jednotku,
e) Pořadí prvků musí být uvedeno podle hodnoty obsahu. Když je hodnota pro obsah stejná u dvou nebo více prvků, uvedou se značky v abecedním pořadí.
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro zvláštní požadavky a pro stavy zpracování v tabulkách přídavných symbolů pro ocelové výrobky.
Příklad značky: 13CrMo4-5 dle EN 10028-2

3. Korozivzdorné a legované oceli (kromě rychlořezných) s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5 %

Základní symboly:
Písmeno X = střední obsah nejméně jednoho legujícího prvku ≥ 5 %.
Obsah uhlíku: f) stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah C: pokud obsah C není uveden, uvede se reprezentativní hodnota. (Pro rozlišení dvou druhů ocelí s podobným chemickým složením může být charakteristické číslo obsahu C zvýšeno o jednu jednotku).
Legující prvky: g) chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel (vše bez mezer) a následují čísla, oddělená spojovníky, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku v daném pořadí zaokrouhlenému na nejbližší vyšší číslo.

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1 a Skupina 2:
Chemická značka oddělená spojovníky pro charakteristický prvek, jehož obsah je v rozmezí 0,2 – 1 %, následuje číslo, které udává desetinásobek středního obsahu legujícího prvku.
f) Pro rozlišení dvou druhů ocelí s podobným chemickým složením může být charakteristické číslo obsahu C zvýšeno o jednu jednotku,
g) Pořadí prvků musí být uvedeno podle hodnoty obsahu. Když je hodnota pro obsah stejná u dvou nebo více prvků, uvedou se značky v abecedním pořadí.
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedeny pro zvláštní požadavky a stavy zpracování v tabulkách přídavných symbolů pro ocelové výrobky.
Příklad značky: X10CrNi18-8 dle EN 10088-2

4. Rychlořezné oceli

Základní symboly:
Písmena HS = rychlořezné oceli
Obsahy legujících prvků: čísla h), oddělená spojovníky, udávající procentuální obsah legujících prvků v následném pořadí:
- wolfram (W),
- molybden (Mo),
- vanad (V),
- kobalt (Co).

Přídavné symboly pro oceli:

Skupina 1:
Chemická značka(y) prvku(ů) s nejvyšším obsahem (při stejném druhu oceli).
Skupina 2:
Neobsazeno.
h) Každé číslo určuje střední procentuální obsah prvku, který je zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.
Přídavné symboly pro ocelové výrobky jsou uvedené pro stavy zpracování v tabulce příklady symbolů pro tepelné zpracování
Příklad značky: HS6-5-2 dle EN ISO 4957

TABULKY PŘÍDAVNÝCH SYMBOLŮ PRO OCELOVÉ VÝROBKY

Příklady symbolů pro zvláštní požadavky

Symbol i)Význam
+CHzpracováno na tvrdost jádra
+Hprokalitelnost
+Z15minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 15 %
+Z25minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 25 %
+Z35minimální kontrakce ve směru kolmém k povrchu = 35 %
i) Tyto symboly jsou od předchozích odděleny znaménkem (+). Symboly stanovují charakteristické zvláštní požadavky pro oceli. Z praktického hlediska jsou ale považovány za přídavné symboly pro ocelové výrobky.

Příklady symbolů pro druhy povlaků

Symbol j)Význam
+Ažárově pohliníkováno ponorem
+ASpovlak ze slitiny Al-Si
+AZpovlak ze slitiny Al-Zn (Al > 50 %)
+CEelektrolyticky pochromováno (ECCS)
+CUpovlak Cu
+ICpovlak anorganický
+OCpovlak organický
+Sžárově pocínováno ponorem
+SEelektrolyticky pocínováno
+Tžárově pokoveno slitinou Pb-Sn (Terne)
+TEelektrolyticky pokoveno slitinou Pb-Sn (Terne)
+Zžárově pozinkováno ponorem
+ZAžárově pokoveno slitinou Zn-Al (Zn > 50 %)
+ZEelektrolyticky pozinkováno
+ZFpovlak Zn a Fe (difúzně žíhaný)
+ZNelektrolyticky pokoveno slitinou Zn-Ni
j) Tyto symboly jsou od předchozích odděleny znaménkem (+).

Příklady symbolů pro tepelné zpracování

Symbol k)VýznamOdpovídající ČSN 42 0002
+A žíhaný na měkko .3
+AC žíhaný na globulární karbidy .2
+AR válcovaný (bez zvláštních podmínek na válcování nebo tepelné zpracování) .0
+AT rozpouštěcí žíhání .4
+C zpevněný zpracováním za studena .x1 až 6
+Cxxx zpevněný zpracováním za studena na minimální pevnost v tahu od xxx [MPa] .x1 až 6
+Cpxxxzpevněný zpracováním za studena na minimální tažnost 0,2 % od xxx [MPa] -
+CR válcovaný za studena .0
+DC dodávaný stav podle výrobce -
+FP zpracovaný žíháním na ferit-perlit a rozsah tvrdosti .9
+HC válcovaný za tepla a zpevněný za studena -
+I isotermicky zpracovaný .9
+LC lehce přetažený za studena případně lehce převálcovaný .21, .31
+M termomechanicky tvářený .9
+N normalizačně žíhaný nebo normalizačně válcovaný .1
+NT normalizačně žíhaný a popouštěný .5
+P precipitačně vytvrzený .9
+Q kalený .4
+QA kalený na vzduchu .4
+QO kalený do oleje .4
+QT zušlechtěný .6
+QW kalený do vody .4
+RA rekrystalizačně žíhaný .2
+S zpracovaný na střihatelnost za studena -
+SR žíhaný na snížení pnutí -
+T popouštěný -
+TH zpracovaný na rozsah tvrdosti -
+U nezpracovaný .6
+WW zpevněný zpracováním za tepla -
k) Tyto symboly jsou od předchozích odděleny znaménkem (+).

Copyright © 2017 Ferona a.s.