Sortiment

Značení ocelí

Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření ČSN 42 0002:1976

Oceli ke tváření se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou.

schema


Základní číselná značka je pětimístné číslo, označující základní materiál.
První číslice v základní značce je 1 a označuje tvářenou ocel.
Druhá číslice ve spojení s první označuje třídu oceli, viz tabulka.
Třetí a čtvrtá číslice mají různý význam podle třídy oceli, viz tabulka.
Doplňkové číslojednu nebo dvě doplňkové číslice, jejich význam je v tabulce.

Podle stupně legování, daného součtem středních obsahů legovacích prvků, se oceli rozdělují takto:

  • nelegované (uhlíkové) s tímto max. obsahem prvků (%): 0,9 Mn, 0,5 Si, 0,3 Cr, 0,5 Ni, 0,3 Cu, 0,2 W, 0,2 Co, ostatní, tj. Mo, V, Ti, Al, Nb, Zr a Pb jednotlivě 0,1,
  • legované střední obsah kteréhokoliv z uvedených prvků vyšší než uvedené hodnoty.

Podle středního nebo maximálního obsahu uhlíku se nelegované oceli rozdělují podle tabulky.

Rozdělení nelegovaných ocelí

OcelObsah C (%)
nízkouhlíková do 0,25
středněuhlíková do 0,25 do 0,60
vysokouhlíková nad 0,60

Rozdělení ocelí do tříd

Třída
oceli
Oceli podle Charakteristika ocelí
použití stupně legování
10 kon-
strukční
nelegované předepsané hodnoty mechanických vlastností, chemické složení není předepsáno
11 předepsané hodnoty mechanických vlastností a obsah C, P, S popř. (P+S) i dalších prvků
12 předepsaný obsah C, Mn, Si, P popř. (P+S) i dalších prvků
13 lego-
vané
nízkolegované legovací prvky: Mn, Si, Mn - Si, Mn - V
14 legovací prvky: Cr, Cr - Al, Cr - Mn, Cr - Si, Cr - Mn - Si
15 legovací prvky: Mo, Mn - Mo, Cr - Mo, Cr - V, Cr - W, Mn - Cr - V, Cr - Mo - V, Cr - Si - Mo - V, Cr - Mo - V - W
16 nízkolegované
a středně
legované
legovací prvky: Ni, Cr - Ni, Ni - V, Cr - Ni - Mn, Cr - Ni - V, Cr - Ni - W, Cr - Ni - Mo, Cr - V - W, Cr - Mo - V - W
17 středně
legované
a vysokolegované
legovací prvky: Cr, Ni, Cr - Ni, Cr- Mo, Cr - V, Cr - Al, Cr - Ni - Mo, Cr - Ni - Ti, Cr - Mo - V, Mn - Cr - Ni, Mn - Cr - Ti, Mn - Cr - V, Cr - Ni - Mo - V, Cr - Ni - Mo - W, Cr - Ni - Mo - Ti, Cr - Ni - V - W, Cr - Ni - W - Ti atd.
19 nástro-
jové
nelegované Předepsaný obsah C, Mn, Si, P, S
legované (nízko, středně, vysoko) legovací prvky: Cr, V, Cr - Ni,Cr - Mo, Cr - Si, Cr - V, Cr - W, Cr - Al, Cr - Ni - W, Cr - Si - V, Cr - Mo - V, Cr - V - W, Cr - Ni - Mo - V, Cr - V - W - Co, Cr - Ni - Mo - W, Cr - Ni - V - W atd.

Význam třetí a čtvrté číslice v základní číselné značce ocelí

Třída 10

Dvojčíslí dané třetí a čtvrtou číslicí v číselné značce oceli vyjadřuje u konstrukčních ocelí nejmenší pevnost v tahu v 10 MPa s těmito výjimkami:
- oceli obchodní jakosti: třetí a čtvrtá číslice je 0 (např. 10 000, 10 004)
- betonářské oceli: dvojčíslí udává nejmenší mez kluzu v 10 MPa

Třída 11

Dvojčíslí dané třetí a čtvrtou číslicí v číselné značce oceli vyjadřuje u konstrukčních ocelí nejmenší pevnost v tahu v 10 MPa s výjimkou automatových ocelí, kde třetí číslice - 1 - označuje ocel obzvlášť vhodnou k obrábění a čtvrtá číslice charakterizuje střední obsah uhlíku v desetinách procenta, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo. Je-li střední obsah uhlíku menší než 0,1 %, používá se číslice 0.

Třída 12 - 16

U ocelí třídy 12 je třetí číslice v číselné značce oceli většinou 0. U ocelí tříd 13 až 16 vyjadřuje třetí číslice součet středních obsahů legovacích prvků v procentech, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo. Čtvrtá číslice vyjadřuje střední obsah uhlíku v desetinách procenta se zaokrouhlením setin od 3 na vyšší desetinné číslo. Př. Průměrný obsah C 0,23 % se zaokrouhlí na 0,3; čtvrtá číslice bude 3.

Třída 17

Třetí číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17 vyjadřuje typ legování ocelí jednotlivými legovacími prvky nebo skupinou hlavních legovacích prvků dle tabulky.

Číselná značka Význam třetí číslice
17 0 xx Oceli chromové
17 1 xx Oceli chromové s dalšími přísadovými prvky (Al, Mo, Ni)
17 2 xx Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb)
17 3 xx Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb) a s dalšími přísadovými prvky (Mo, V, W,, aj.)
17 4 xx Oceli manganochromové, manganochromniklové
17 5 xx Oceli niklové
17 6 xx Oceli manganové
17 7 xx Volné
17 8 xx
17 9 xx
Čtvrtá číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17 vyjadřuje obsah hlavních legovacích prvků Cr, Mn a Ni v jednotlivých druzích ocelí podle typu legování.

Třída 19

Třetí číslice v základní číselné značce ocelí třídy 19 vyjadřuje jednak nelegované oceli, jednak typ legování oceli jednotlivými legovacími prvky nebo skupinou hlavních legovacích prvků dle tabulky.

Číselná značka Význam třetí číslice
19 0 X X Dvojčíslí ze 3. a 4. číslice vyjadřuje u nelegovaných ocelí střední obsah uhlíku Nástrojové oceli uhlíkové
19 1 X X
19 2 X X
19 3 X X Oceli manganové, křemíkové, vanadové Nástrojové oceli legované
19 4 X X Oceli chromové
19 5 X X Oceli chrommolybdenové
19 6 X X Oceli niklové
19 7 X X Oceli wolframové
19 8 X X Oceli rychlořezné
19 9 X X Speciální oceli
Čtvrtá číslice v základní číselné značce legovaných ocelí třídy 19 má význam pořadový.

Význam doplňkových číslic

První
doplňková
číslice
Stav oceli
(druh tepelného zpracování)
1xxxx.0 tepelně nezpracovaný
1xxxx.1 normalizačně žíhaný
1xxxx.2 žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
1xxxx.3 žíhaný na měkko
1xxxx.4 kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách, po rozpouštěcím žíhání (jen u austenitických ocelí)
1xxxx.5 normalizačně žíhaný a popouštěný
1xxxx.6 zušlechtěný na dolní pevnost obvyklou u příslušné oceli
1xxxx.7 zušlechtěný na střední pevnost obvyklou u příslušné oceli
1xxxx.8 zušlechtěný na horní pevnost obvyklou u příslušné oceli
1xxxx.9 stavy, které nelze označit číslicemi 0 až 8

 

Druhá
doplňková
číslice
Stupeň přetváření
pásy válcované
zastudena
plechy válcované
zatepla zastudena
1xxxx.x0 dále nepřeválcováno dále nepře-
válcováno
 
1xxxx.x1 lehce převálcováno  
1xxxx.x2 1/4 tvrdý  
1xxxx.x3 1/2 tvrdý  
1xxxx.x4 3/4 tvrdý  
1xxxx.x5 4/4 tvrdý  
1xxxx.x6 5/4 tvrdý  
1xxxx.x7 netvoří se při něm čtyřlístky (pásy jsou zpracovány se zřetelem na omezení anizotropie mechanických vlastností materiálů - omezení tvorby cípů); mechanické vlastnosti jako u měkce žíhaného materiálu  
1xxxx.x8 zpracováno podle zvláštního předpisu  
1xxxx.x9 zpracování podle dohodnutého předpisu  

Copyright © 2017 Ferona a.s.