Sortiment

Značení neželezných kovů

Číselné označování a rozdělení těžkých a lehkých neželezných kovů podle ČSN 42 0055:1993

Těžké a lehké neželezné kovy* se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou, viz. Obr. č. 1.

* Těžkým neželezným kovem se rozumí kov s měrnou hmotností nad 5000 kg/m3, lehkým kovem pod 5000 kg/m3.

schema


Základní číselná značka je šestimístné číslo, označující druh materiálu (spolu s doplňkovým číslem je označením jeho materiálového listu).

První dvojčíslí označuje: třídu norem (42 = hutnictví).
Třetí číslice rozděluje materiály podle hustoty: těžké neželezné kovy a jejich slitiny (3) a lehké neželezné kovy a jejich slitiny (4).
Čtvrtá číslice rozlišuje slitiny podle jejich výrobní technologie: sudé číslice (0, 2, 4, 6 a 8) = slitiny pro tváření,
liché číslice (1, 3, 5, 7 a 9) = slévárenské slitiny.
Dvojčíslí ze 4. a 5. číslice určuje skupiny těžkých a lehkých kovů a jejich slitin, např.: čistá měď, čistý hliník, slitiny
Cu-Sn, Cu-Ni, Al-Mg, Al-Si atd.
Trojčíslí ze 4., 5. a 6. číslice určuje těžké a lehké kovy a jejich slitiny z hlediska chemického složení a hlediska výrobního.
Doplňkové číslo (dvoumístné) určuje pro tvářené výrobky: - stav a jejich jakost, viz. Tab. č. 1.
Doplňkové číslo (z 1. číslice) určuje pro odlitky: - stav odlitku po tepelném zpracování (2. doplňková číslice je neobsazena).

Tabulka č. 1: Označení stavu a jakosti tvářených výrobků

Pozn.: (pro volbu doplňkových čísel u jednotlivých materiálů jsou rozhodující údaje v materiálových listech).

Výrobek Doplňkové číslo Stav výrobku
Tvářený za tepla .00 Tvářený za tepla -
.01
.02 žihaný
Tvářený za studena .10 měkký -
.11 bez zaručené meze kluzu Rp0,2
.12 hlubokotažný
.13
.14
.15 se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.17 1/4 tvrdý -
.18 zbavený pnutí
.21 1/2 tvrdý bez zaručené meze kluzu Rp0,2
.22 zbavený pnutí, bez zaručené meze kluzu Rp0,2
.23 hlubokotažný
.24 s nižšími hodnotami nebo širším rozmezím hodnot než u stavu .21
.25 se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.26 zbavený pnutí, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.27 3/4 tvrdý -
.28 zbavený pnutí
.30 tvrdý -
.31 bez zaručené meze kluzu Rp0,2
.32 zbavený pnutí, bez zaručené meze kluzu Rp0,2
.33 platí pro kondenzátorové trubky se žíhanými konci
.35 se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.36 zbavený pnutí, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.41 pružinově tvrdý
.42 pružinově tvrdý se zlepšenými pružinovými vlastnostmi
.51 dvakrát pružinově tvrdý
.52 dvakrát pružinově tvrdý se zlepšenými pružinovými vlastnostmi
Tvářený za tepla nebo za studena, vytvrzený za studena .60 vytvrzený za studena
.61 vytvrzený za studena, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 -
.62 a egalizovaný1)
.63 tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání
.64 tvářený za studena po přirozeném stárnutí
.65 tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání i přirozeném stárnutí
Tvářený za tepla nebo za studena, vytvrzený za tepla .70 vytvrzený za tepla
.71 vytvrzený za tepla, se zaručenou mezí kluzu Rp0,2 -
.72 a egalizovaný1)
.73 tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání
.74 tvářený za studena po umělém stárnutí
.75 tvářený za studena po rozpouštěcím žíhání i po umělém stárnutí
.76 žíhaný na rozpouštění -
.77 a tvářený za studena
Tvářený za tepla/studena, kalený a popouštěný .80 kalený a popouštěný -
.81 se zaručenou mezí kluzu Rp0,2
.9 podle zvláštního ujednání

1) Egalizace = mechanické vyrovnání výrobku po vytvrzení.

Poznámka: Obchodní jakost (.+0) – jakost tvářených výrobků, u nichž se zaručuje pouze chemické složení nebo elektrický měrný odpor.

Copyright © 2017 Ferona a.s.