Sortiment

Obchodní podmínky společnosti Ferona, a.s. (od 01.01.2015)

I.
Kupní smlouvy

1. Předmětem jednotlivých kupních smluv bude hutní materiál, jakož i jiné produkty a služby prodávané Feronou, které jsou specifikovány v katalogu Ferony nebo v jejích mimořádných nabídkách (dále jen "zboží").

2. Základní povinností Ferony z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u Ferony nakupovat, tj. převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu. Pokud tak neučiní při objednání, nebo nejsou-li tyto osoby specifikovány v příloze smlouvy o obchodní spolupráci, musí zajistit, aby nakupující osoba nebo osoba i jen přebírající zboží, byla vybavena plnou mocí. V případě, že neučiní ani tak, platí, že ten, kdo předloží Feroně objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží u Ferony, a že ten, kdo je ochoten zboží od Ferony převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.

II.
Zboží a doklady

1. Neobjedná-li kupující zboží v souladu s ČSN EN 10021:2007 (42 0905), případně příslušnou normou charakterizující výrobek, která uvádí náležitosti objednávání, nebo alespoň v rozsahu:

  • druh / typ obchodního zboží (specifikace výrobku včetně rozměru a délky),
  • značka oceli / materiálu nebo jejich číselné označení,
  • požadované množství,
  • druh a rozsah dokumentu kontroly,
  • příp. další požadavky na stav povrchu, stav tepelného zpracování, zvláštní tolerance, zvláštní účel použití (nejlépe číslo technické normy nebo v ní uvedený přídavný symbol),

je Ferona oprávněna dodat zboží v obvyklém provedení.

2. Připouští-li příslušná ČSN, resp. ČSN EN náhradu materiálu, z něhož je zboží vyrobeno (aktuální přehled náhrad je dostupný na www.ferona.cz) a nevyloučí-li ji kupující výslovně při objednání, je Ferona oprávněna dodat i odpovídající náhradu zboží.

3. Ferona potvrzuje, že u jí prodávaných výrobků, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušná nařízení vlády, resp. Nařízení EP a Rady č. 305/2011 (CPR), bylo provedeno výrobcem / dovozcem posouzení shody a vydáno Prohlášení o shodě, resp. Prohlášení o vlastnostech a pokud se jedná o harmonizovanou sféru, jsou výrobky, resp. související  dokumenty, označeny značkou „CE“.

4. Množství v kupních smlouvách je určeno přibližně. Není-li dohodnuto jinak, činí přípustná množstevní odchylka 10 %.

5. Je-li smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly (atesty) a nedodá-li je Ferona spolu se zbožím, dodá je pokud možno co nejdříve některým z těchto způsobů: na elektronickou adresu uvedenou kupujícím nebo poštou na fakturační adresu, nebude-li dohodnuto jinak.

III.
Obaly

1. Zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana.

2. Ferona zajišťuje výkup nepoškozených obalů, které účtovala kupujícímu jako samostatnou položku.

3. Plnění požadavků zákona o obalech, tj. zejména zpětný odběr a využití odpadů z obalů, je pro kupujícího zajištěno a Feronou předplaceno u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1685/17 (www.ekokom.cz).

IV.
Termín dodání zboží

1. Pokud není dohodnut termín dodání zboží, je Ferona oprávněna dodat zboží kdykoliv. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je Ferona oprávněna dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.

2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

V.
Místo dodání zboží

1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Ferona odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo provozovny kupujícího a není-li sídlo provozovny uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Feronu v objednávce.

2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.

3. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna prokázat Feroně při převzetí zboží svoji totožnost a uvést potřebné údaje do dokladu o splnění a převzetí zboží na něj potvrdit.

4. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně Ferony, nebude odebráno nejpozději deset dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má Ferona právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

VI.
Výhrada vlastnického práva

Ferona zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

VII.
Kupní cena zboží

1. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny určené Feronou.

2. V případě, že kupující se s Feronou dohodnou na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny úpravy (např. dělení, pálení, ...), má Ferona nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena Feronou. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny úpravy, a Ferona na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má Ferona nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 % z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Ferony na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.

3. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu Ferony, má Ferona nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má Ferona nárok na úplatu za přepravu ve výši dle jí užívané praxe a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2 je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má Ferona nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.

5. Ustanovení této smlouvy o placení kupní ceny zboží se obdobně použijí i na placení úplaty za úpravu zboží podle odstavce 2 a za dopravu zboží podle odstavců 3 a 4 tohoto článku a na placení úplaty za obaly podle článku III., event. jiné poskytnuté služby.

6. Kupující není oprávněn fakturovanou cenu z jakýchkoli důvodů zadržet, či jednostranně z důvodu jakýchkoli protipohledávek započítávat, nebo jinak krátit.

VIII.
Způsob placení kupní ceny

1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží.

2. Kupní cenu je možno platit:

  1. bezhotovostním převodem na účet Ferony uvedený v jednotlivé kupní smlouvě nebo písemně sdělený kupujícímu (např. ve faktuře),
  2. v hotovosti v pokladně Ferony nebo řidiči Ferony,
  3. prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch Ferony.

3. V případě, že kupní cena není zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu - faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny ve faktuře stanoví Ferona s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

4. Není-li uzavřena dohoda o zasílání daňových dokladů elektronickou cestou nebo obdobná dohoda, která řeší otázku doručování účetních a daňových dokladů – faktur, bere kupující na vědomí, že tyto doklady zasílá Ferona jako obyčejné psaní (nikoli doporučeně). Neobdrží-li kupující daňový doklad – fakturu do 5 dní od převzetí zboží, je povinen o tom prodávajícího neprodleně uvědomit. V opačném případě nemůže později namítat, že fakturu neobdržel.

5. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet Ferony, jejím zaplacením do pokladny Ferony nebo řidiči Ferony.

6. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Ferona má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Vedle toho má Ferona právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.

IX.
Odpovědnost za vady

1. Ferona odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu.

2. Bezprostředně po převzetí zboží je kupující povinen podrobit dodané zboží prohlídce. V případě zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad dle článku V., odst. 3. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení, u kterého prohlídkou nebude zjištěno poškození, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

3. V případě, že zboží vykazuje vady, je Ferona povinna buď zboží vyměnit anebo tyto vady bezplatně odstranit; volba z těchto nároků náleží Feroně. Obě smluvní strany se též mohou dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny.

4. Kupující je povinen reklamovat vady vždy písemně.

5. Není-li dohodnuto jinak, kupující ztratí nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží, pokud jej ani do 30 dnů od uznání reklamace nevrátí Feroně ve stavu, v jakém jej obdržel.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. K řešení sporů, vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy pobočky Ferony, se kterou byla kupní smlouva uzavřena.

3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání.

4. Tyto obchodní podmínky platí od 01.01.2015 a nahrazují předchozí obchodní podmínky společnosti Ferona.

 

V Praze  dne 1.1.2015

Ing. František Kopřiva, v.r.

Generální ředitel

Copyright © 2017 Ferona a.s.